From the recording This Next Song Is About Death

In cart Not available Out of stock

From Leper's 2019 release This Next Song Is About Death

Lyrics

Ùrnaigh an Tighearna / Prayer of the Lord

In ainm an Athair, agus an Mhic, agus Spiorad Santo

Ar n-Athair a tha air nèamh
Gu naomhaichear d’ainm
Thigeadh do rìoghachd
Dèanar do thoil
Air an talamh mar a nìthear air nèamh
Tabhair dhuinn an diugh ar n-aran làitheil
Agus maith dhuinn ar fiachan
Amhail mar a mhaitheas sinne d’ar luchd-fiach
Agus na leig ann am buaireadh sinn
Ach saor sinn o olc
Oir is leatsa an rìoghachd
Agus an cumhachd, agus a’ ghlòir, gu sìorraidh
Amen

Anastasia Robieson: violin